طوفان

چه شهرها که رفته اند

به تاراج چشم هایت

مثل سیلی که اواخر دسامبر

از سرزمین های شمالی می رسد

و در افق عقربه ها دور می شود...


کسی چه میداند

شاید این شب اشک ها که تو می ریزی

سیگاری که من می کشم

و کتابی که در فصل دوازدهم است

آرامش پیش از طوفانند!

/ 1 نظر / 55 بازدید