خیابان

گذشتی

از موازات خیابان

وقتی دستهای باران

بند قامتت بود

و من در چراغ قرمز روزها

در تقاطع فراموشی

به تو رسیدم


گذشتی

به حکم چهارراه

راه افتادم

به اجبار بوق ها!

این قصه خیابان است

در ترافیک روزها


/ 0 نظر / 52 بازدید